top of page

Leveringsvoorwaarden coco baby care

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden, klachtenregeling en privacybescherming Coco Baby Care

Versie: 09-03-2022

Inhoud

1.        ALGEMEEN.. 2

ARTIKEL 1 - Definities. 2

Cliënte: 2

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid. 3

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden. 3

ARTIKEL 4 – Afwijking van de algemene voorwaarden. 3

2. INFORMATIE. 4

ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie. 4

3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN.. 4

ARTIKEL 6 - De overeenkomst 4

ARTIKEL 7 – Afwijking van de overeenkomst 5

ARTIKEL 8 - De intake (rond de 7e maand zwangerschap) 5

ARTIKEL 9 Het kraamzorgplan. 5

4. PRIVACY. 6

ARTIKEL 10 – Algemeen. 6

ARTIKEL 11 – Bewaren van gegevens. 6

ARTIKEL 12 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de kraamzorgaanbieder aan derden. 6

KWALITEIT EN VEILIGHEID. 6

ARTIKEL 13 – Kraamzorg. 6

ARTIKEL 14 – Veiligheid. 7

ARTIKEL 15 – Afstemming (één cliënte – meer zorgverleners) 7

ARTIKEL 16 – Incidenten. 7

ARTIKEL 17 – Zorg voor persoonlijke eigendommen. 7

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENTE. 7

ARTIKEL 18 – Verplichtingen van de cliënte. 7

7. BETALING. 8

ARTIKEL 19 – Betaling. 8

8. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST. 8

ARTIKEL 20 - Beëindiging overeenkomst 8

ARTIKEL 21 – Opzegging door de kraamzorgaanbieder 8

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN.. 8

ARTIKEL 22 – Klachtenregeling. 8

ARTIKEL 23 – Toepasselijk recht en geschillenregeling. 9

OVERIGE. 9

ARTIKEL 24 – Wijziging. 9

 

 

 

1.ALGEMEEN

ARTIKEL 1 - Definities

Cliënte:

de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt bij een kraamzorgaanbieder. Hieronder wordt voor de bevalling de zwangere en na de bevalling de kraamvrouw verstaan.

 

Kraamzorgaanbieder:

(rechts)persoon die kraamzorg verleent, gefinancierd op grond van Zorgverzekeringswet (Zvw) al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde kraamzorg en/of aanvullende diensten.

 

Verloskundige:

een zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar, die de zwangere vrouw en haar partner gedurende de zwangerschap en de bevalling begeleidt en regelmatig contact heeft met de vrouw. Ook wordt hieronder de verloskundig actieve huisarts verstaan.

 

Kraamverzorgende:

De natuurlijke persoon die kraamzorg en partusassistentie geeft onder de medische verantwoordelijkheid van de verloskundige.

 

Kraamzorg:

Zorg, ondersteuning, instructie en voorlichting aan de cliënte en de pasgeborene.

 

Minimale kraamzorg:

Het wettelijk minimum aantal uren kraamzorg exclusief partusassistentie van 24 uren verdeeld over acht dagen.

 

Indicatiestelling:

De indicatiestelling op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Landelijk Indicatieprotocol

 

Kraamzorg (LIP):

Protocol waarin beschreven wordt wat kwalitatief verantwoorde kraamzorg is regelt de hoeveelheid uren kraamzorg die nodig is voor goede kraamzorg aan de cliënte en de pasgeborene.

 

Inschrijving:

Verzoek van de cliënte aan de kraamzorgaanbieder om kraamzorg te leveren.

 

Overeenkomst:

De tussen de cliënte en de kraamzorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot kraamzorg.

 

 

Intake:

Een persoonlijk of telefonisch gesprek tussen een vertegenwoordiger van de kraamzorgaanbieder en de cliënte rond de zevende maand van de zwangerschap, waarin onder andere de aard en omvang van de te leveren kraamzorg en eventuele aanvullende kraamzorg en diensten worden vastgesteld. Wat de zorgbehoeftes van de cliënte zijn en wat van de cliënte verwacht wordt om goede zorg te ontvangen.

 

Praktijkbegeleider:

De natuurlijke persoon die een kraamverzorgende in opleiding of stagiaire begeleidt op de werkplek/stageplek.

 

JGZ-overdracht:

Overdracht van gegevens uit de kraamperiode over onder andere de cliënte, de pasgeborene, de gezinssituatie, de bevalling en het verloop van de kraamzorgperiode aan de jeugdgezondheidszorg.

 

Incident:

Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het kraamzorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de cliënte en/of de pasgeborene.

 

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook verstaan digitaal of per e-mail.

 

Elektronische weg:

Het overbrengen of opslaan van gegevens via een website, internet of e-mail.

 

Geschillencommissie:

De geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg, vallend onder de Stichting De Geschillencommissie in Den Haag.

 

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.

 2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder en cliënte.

 3. Deze algemene voorwaarden laten dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

 

ARTIKEL 3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

 

 1. De kraamzorgaanbieder overhandigt deze algemene voorwaarden aan de cliënte voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst en licht deze op verzoek van de cliënte mondeling toe.

 2. a. Als de overeenkomst tot stand komt via de elektronische weg dan kunnen de algemene voorwaarden via de elektronische weg ter beschikking worden gesteld op een dusdanige wijze dat ze opgeslagen kunnen worden zodat ze later toegankelijk zijn;

b. Als de overeenkomst niet via de elektronische weg tot stand komt dan kunnen de algemene voorwaarden ook op vergelijkbare wijze via de elektronische weg worden verstrekt, echter alleen als de consument hier mee akkoord gaat.

 

ARTIKEL 4 – Afwijking van de algemene voorwaarden

 

De kraamzorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de cliënte en de afwijking niet in het nadeel is van de cliënte of de pasgeborene. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

2. INFORMATIE

 

ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

 

 1. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft (schriftelijk of op de website) die het voor de cliënte mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere kraamzorgaanbieders, teneinde een keuze te kunnen maken.

 2. In deze informatie vermeldt de kraamzorgaanbieder in ieder geval:

  1. dat er een overeenkomst tot stand komt op het moment dat de inschrijving accepteert;

  2. dat de cliënte tot 7 dagen na de acceptatie door de kraamzorgaanbieder het recht heeft de overeenkomst ongedaan te maken;

  3. eventuele voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de overeen te komen kraamzorg.

 3. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënte gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor haar en voor de pasgeborene relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

 4. De kraamzorgaanbieder gaat na of de cliënte de informatie begrepen heeft, alvorens een inschrijving te accepteren.

 

3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN

 

ARTIKEL 6 - De overeenkomst

 

 1. De inschrijving door de cliënte vormt het verzoek aan de kraamzorgaanbieder kraamzorg aan de cliënte te leveren. De kraamzorgaanbieder accepteert de inschrijving schriftelijk (digitaal) waarmee de overeenkomst tot stand komt. De cliënte heeft tot 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst (door de kraamzorgaanbieder) het recht de overeenkomst ongedaan te maken.

 2. Als de cliënte zich telefonisch inschrijft, stuurt de kraamzorgaanbieder daarna een door hem getekende overeenkomst in tweevoud naar de cliënte, met het verzoek een door haar getekend exemplaar terug te sturen. In dit geval komt de overeenkomst tot stand na ondertekening door de cliënte.

 3. De overeenkomst bevat in ieder geval:

  1. een verwijzing naar het LIP voor de aard en omvang van de kraamzorg. De aard en omvang van de kraamzorg wordt tijdens het intakegesprek (rond de 7e maand van de zwangerschap) schriftelijk vastgesteld;

  2. als inschrijving heeft plaatsgevonden vóór de 5e maand van de zwangerschap, een bepaling dat de geïndiceerde uren kraamzorg aan de hand van het LIP worden geleverd;

  3. als inschrijving heeft plaatsgevonden in of na de 5e maand van de zwangerschap, een bepaling dat in ieder geval de minimale kraamzorg wordt gegarandeerd;

  4. indien van toepassing een duidelijke omschrijving van de voorbehouden ten aanzien van het kunnen leveren van de afgesproken kraamzorg en de gevolgen daarvan;

  5. dat afspraken over aanvullende kraamzorg en diensten tijdens de intake (zie artikel 8) worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd in een addendum op de overeenkomst. Als dit voor cliënte kosten oplevert, dient er een specificatie van de kosten in dit addendum opgenomen te worden;

  6. een bepaling dat cliënte een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd is over de geleverde uren kraamzorg;

  7. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van gegevens van de cliënte en de pasgeborene;

 • voor verplichte meting van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en voor de benadering van cliënten voor het meten van cliëntervaringen in de zorg (CQ-meting);

 • voor controles door zorgverzekeraars ter uitvoering van het contract met de kraamzorgaanbieder in overeenstemming met de geldende regels;

 • voor overdracht van gegevens aan de jeugdgezondheidszorg;

  1. een eventuele annuleringskostenregeling;

  2. een bepaling dat wijziging van de overeenkomst alleen mogelijk is na overleg tussen kraamzorgaanbieder en cliënt en dat deze schriftelijk moet worden vastgelegd;

  3. een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan.

 

ARTIKEL 7 – Afwijking van de overeenkomst

 

 1. Afwijking van de overeengekomen kraamzorguren kan alleen in onderling overleg tot stand komen en dient schriftelijk te worden vastgelegd. Afwijking van de wettelijk voorgeschreven minimale kraamzorg is niet mogelijk. Bij afwijking van de overeenkomst kan in overleg door beide partijen schriftelijk een genoegdoening afgesproken worden.

 2. Een eigen bijdrage is de cliënte na afwijking van de overeenkomst alleen verschuldigd over het werkelijk afgenomen aantal uren kraamzorg.

 

ARTIKEL 8 - De intake (rond de 7e maand zwangerschap)

 

 1. Bij de intake bespreekt de kraamzorgaanbieder de indicatiestelling met de cliënte. In dit gesprek wordt besproken:

  1. de procedure ter verkrijging van een (her)indicatie conform het LIP en de toelichting over de (her)indicatie en de consequenties van voortijdige beëindiging van de kraamzorg door de cliënte;

  2. de vaststelling van de aard en omvang van de te leveren kraamzorg aan de hand van het LIP en de wensen van de cliënte;

  3. een beschrijving en eventuele vaststelling van de aanvullende kraamzorg (vergoed door zorgverzekeraar in aanvullend pakket of particulier gefinancierd) en van de diensten waar de cliënte gebruik van kan maken en eventuele vaststelling daarvan wat volgens artikel 6 lid 2e wordt vastgelegd.

 2. Bij of vooraf aan de intake biedt de kraamzorgaanbieder de cliënte schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:

  1. de verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige;

  2. sleutelbeheer;

  3. welke voorzieningen de cliënte moet treffen om de kraamverzorgende in staat te stellen veilig te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en hygiëne;

  4. het gebruik van de auto van de cliënte en/of partner door de kraamverzorgende;

  5. het parkeerbeleid;

  6. het privacybeleid;

  7. het medicatiebeleid;

  8. de informatieplicht aan cliënte over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires.

  9. de eventuele annuleringskostenregeling voor het niet afzeggen van een intakegesprek.

  10. de consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de inzet van kraamverzorgenden.

 3. De in het intakegesprek gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd (zie artikel 6 lid 3 onder e).

 

ARTIKEL 9 Het kraamzorgplan

 

 1. De kraamverzorgende stelt schriftelijk in samenspraak met de cliënte een kraamzorgplan op bij aanvang van de kraamzorg.

 2. In het kraamzorgplan worden de doelen en afspraken vastgelegd en afgestemd op de wensen, gewoontes en omstandigheden van de cliënte en de pasgeborene.

 3. In het kraamzorgplan wordt voorts in ieder geval vastgelegd:

 • welke gezinsleden bij de kraamzorgverlening worden betrokken;

 • de gemaakte afspraken over ondersteuning, instructie en voorlichting te leveren door de kraamverzorgende aan partner en/of andere gezinsleden.

 • de momenten van evaluatie van het kraamzorgplan.

 • de zorgafspraken kunnen indien nodig in onderling overleg worden bijgesteld

 1. Als de kraamverzorgende de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan verlenen, stelt de kraamverzorgende/kraamzorgaanbieder de cliënte daarvan meteen in kennis. Als de cliënte de overeengekomen kraamzorg niet conform het kraamzorgplan kan/wil ontvangen, stelt de cliënte de kraamverzorgende en buiten de werktijden van de kraamverzorgende de kraamzorgaanbieder daarvan meteen in kennis.

 

4. PRIVACY

 

ARTIKEL 10 – Algemeen

 

 1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 – 7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort wat daar is bepaald.

 3. Op de website van de kraamzorgaanbieder is een Privacyverklaring opgenomen.

 

ARTIKEL 11 – Bewaren van gegevens

 

 1. De kraamzorgaanbieder dient gegevens over de cliënte en de pasgeborene te bewaren. Deze gegevens zijn vastgelegd in de overeenkomst, het LIP-formulier, de JGZ-overdracht, de urenregistratie en een weergave van de registratie, interpretatie en te nemen acties bij de cliënte en/of de pasgeborene ten behoeve van signalering van gezondheidsproblemen.

 2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de kraamzorgaanbieder bovenstaande gegevens en blijven deze gegevens ter beschikking van zowel de kraamzorgaanbieder als de cliënte. De cliënte krijgt een kopie als zij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van de cliënte en ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

ARTIKEL 12 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de kraamzorgaanbieder aan derden

 

 1. De kraamzorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënte geen (inzage in) gegevens over de cliënte en de pasgeborene aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van de meldcode kindermishandeling indien toestemming niet gevraagd kan worden vanwege veiligheid kind/gezin.

 2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid worden niet verstaan de verloskundige en diegene die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg, voor zover de verstrekking van (inzage in) gegevens noodzakelijk is voor de door dezen te verrichten werkzaamheden.

 3. Na overlijden van de cliënte en/of de pasgeborene geeft de kraamzorgaanbieder desgevraagd inzage in de door de kraamzorgaanbieder bewaarde gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënte daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

 4. De kraamverzorgende en degenen die namens en/of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. De kraamzorgaanbieder stelt de cliënte hiervan op de hoogte.

 

KWALITEIT EN VEILIGHEID

 

ARTIKEL 13 – Kraamzorg

 

 1. De kraamzorgaanbieder levert kraamzorg met inachtneming van de normen “verantwoorde kraamzorg” zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval kraamzorgaanbieders en cliënten in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn vastgesteld en de zorg omschreven in het LIP.

 2. De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden die binnen de organisatie van de kraamzorgaanbieder of in opdracht van de kraamzorgaanbieder kraamzorg verlenen aan de cliënte:

  1. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;

  2. handelen overeenkomstig de voor de kraamverzorgende geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep en in ieder geval als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar. Afwijking van de professionele standaard moet de kraamzorgverzorgende motiveren en aan de cliënte uitleggen. De kraamzorgverzorgende maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de cliënte in het kraamzorgplan.

 3. De kraamverzorgende in opleiding mag uitsluitend kraamzorg verlenen onder supervisie van een praktijkbegeleider

 

 1. De kraamzorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de kraamzorg.

 

ARTIKEL 14 – Veiligheid

 

De kraamzorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal dat zij voor de uitoefening van het beroep nodig heeft.

 

ARTIKEL 15 – Afstemming (één cliënte – meer zorgverleners)

 

Als de cliënte en/of de pasgeborene te maken heeft met twee of meer zorgverleners die namens of in opdracht van de kraamzorgaanbieder betrokken zijn bij de levering van de kraamzorg zorgt de kraamzorgaanbieder ervoor dat:

 1. alle betrokken zorgverleners elkaar bij overdracht of via het kraamzorgplan informeren en indien nodig bevragen over relevante gegevens van de cliënte en/of de pasgeborene, waarbij de ervaringen van de cliënte worden meegenomen en de cliënte daarover wordt geïnformeerd;

 2. de taken en verantwoordelijkheden rond de kraamzorgverlening aan de cliënte en/of de pasgeborene tussen de betrokken zorgverleners helder zijn afgebakend en afgestemd;

 3. alle zorgverleners het kraamzorgplan bijhouden en raadplegen.

 

ARTIKEL 16 – Incidenten

 

 1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de kraamzorgaanbieder de cliënte over:

  1. de aard en de oorzaak van het incident;

  2. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.

 2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënte en/of de pasgeborene, bespreekt de kraamverzorgende dit meteen met de verloskundige.

 3. De kraamverzorgende verleent adequate kraamzorg op instructie van de verloskundige teneinde de gevolgen van het incident voor de cliënte en/of de pasgeborene te beperken.

 4. In geval een incident direct om ingrijpen vraagt, handelt de kraamverzorgende direct en meldt dit zo spoedig mogelijk aan de verloskundige.

 

ARTIKEL 17 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

 

De kraamzorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de kraamzorg voor de cliënte en de pasgeborene, zorgvuldig omgaan met hun eigendommen.

 

6. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENTE

 

ARTIKEL 18 – Verplichtingen van de cliënte

 

 1. De cliënte legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de kraamzorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.

 2. De cliënte geeft de kraamzorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.

 3. De cliënte onthoudt zich van gedrag zoals agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en/of ander gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de kraamzorgaanbieder. De cliënte spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers zich onthouden van bovenstaand gedrag.

 4. De cliënte verleent alle noodzakelijke medewerking om de kraamzorgaanbieder in staat te stellen kraamzorg conform de regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden en hygiëne te kunnen laten geven.

 5. De cliënte moet kraamverzorgende en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de kraamzorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het kraamzorgplan of in het kader van veiligheid.

 

 1. Zodra de cliënte kraamzorg en/of diensten ontvangt van een andere kraamzorgaanbieder, informeert zij de kraamzorgaanbieder daarover. Indien dit binnen drie maanden voor de uitgerekende datum doorgegeven wordt, dient de cliënte een boete van 250 euro te betalen aan Coco Baby Care voor het bezet houden van een plek in de agenda. Als er al een administratieve inschrijving en/of intake heeft plaatsgevonden, komen de kosten daarvoor bovenop de genoemde €250. Dit bedrag is afhankelijke van de verzekeraar van de cliënte.  

 2. De cliënte moet bij de kraamzorgaanbieder binnen 5 dagen na afronding van de kraamzorg schriftelijk melding maken van door haar geconstateerde schade.

 3. De cliënte wordt geacht verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

 

7. BETALING

 

ARTIKEL 19 – Betaling

 

 1. De cliënte is de kraamzorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen kraamzorg en diensten voor zover deze niet op grond van de Zvw dan wel rechtstreeks door de zorgverzekeraar zijn verschuldigd.

 2. Voor de overeengekomen kosten van aanvullende kraamzorg, eigen bijdrage en/of diensten als bedoeld in artikel 6 lid 3 onder e en f stuurt de kraamzorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënte.

 3. De kraamzorgaanbieder stuurt na het verstrijken van een betalingstermijn van 30 dagen een betalingsherinnering en geeft de cliënte de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de kraamzorgaanbieder gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

 

8. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

ARTIKEL 20 - Beëindiging overeenkomst

 

 1. De overeenkomst eindigt:

  1. door opname van de cliënte in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de pasgeborene gedurende deze 10 dagen geen kraamzorg nodig heeft, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;

  2. door opname van de pasgeborene in een ziekenhuis als deze niet binnen 10 dagen na de bevalling uit het ziekenhuis terugkeert en de cliënte geen kraamzorg nodig heeft gedurende deze 10 dagen, tenzij de cliënte aanvullend verzekerd is voor uitgestelde kraamzorg;

  3. bij wederzijds goedvinden wat schriftelijk wordt vastgelegd;

  4. door overlijden van de cliënte als de pasgeborene geen kraamzorg nodig heeft;

d. door overlijden van de foetus of pasgeborene als de cliënte geen kraamzorg nodig heeft;

e. op basis van medische gronden bij de cliënte;

 1. Indien de cliënte de overeenkomst anders dan op basis van bovenstaande onderdelen eenzijdig opzegt, kan de kraamzorgaanbieder annuleringskosten in rekening brengen.

 

ARTIKEL 21 – Opzegging door de kraamzorgaanbieder

 

De kraamzorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen om gewichtige redenen mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de kraamzorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de cliënte besproken;

 2. de kraamzorgaanbieder heeft met de cliënte een passend alternatief besproken;

 3. de kraamzorgaanbieder heeft de cliënte gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.

 

9. KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

ARTIKEL 22 – Klachtenregeling

 

 1. De kraamzorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de kraamzorgaanbieder, nadat de cliënte de gebreken heeft geconstateerd.

 2. Bij de kraamzorgaanbieder volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst door de klachtencommissie afgehandeld. De termijn van 2 maanden gaat in na ontvangst van alle voor de beoordeling benodigde documenten. De klachtencommissie laat zo spoedig mogelijk na indiening van de klacht aan de klager weten of en zo ja, welke documenten nog ontbreken. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

 3. Als de klacht niet conform dit artikel is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.

 4. De klachtenfunctionaris is te bereiken via BO Geboortezorg.

 

ARTIKEL 23 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

 2. Geschillen tussen de cliënte enerzijds en de kraamzorgaanbieder anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de cliënte als door de kraamzorgaanbieder schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 3. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd als de vordering een financieel belang van 5.000 euro niet te boven gaat.

 4. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de cliënte zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven in overeenstemming met artikel 22 schriftelijk bij de kraamzorgaanbieder heeft ingediend.

 5. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan zoals aangegeven in artikel 22 lid 4 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

 6. Wanneer de cliënte een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de kraamzorgaanbieder aan deze keuze gebonden. Als de kraamzorgaanbieder een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de cliënte vragen zich binnen vijf weken schriftelijk uit te spreken of zij daarmee akkoord gaat.

De kraamzorgaanbieder dient daarbij aan te kondigen dat als de cliënte daarmee niet akkoord gaat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 1. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement dat kan worden opgevraagd bij de geschillencommissie. De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies.

 2. De cliënte is voor de indiening van een geschil een vergoeding verschuldigd.

 3. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde geschillencommissie of aan de rechter.

 

OVERIGE

 

ARTIKEL 24 – Wijziging

 

Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd in overleg tussen Coco Baby Care enerzijds en de Consumentenbond, de LOC Zeggenschap in de zorg en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie anderzijds.

Disclaimer

Deze site is met uiterste zorg gemaakt door Coco Baby Care, maar kan echter de aansprakelijkheid voor de gegevens en mogelijke veranderende informatie niet aanvaarden.

Wij willen al onze klanten en lezers zo goed mogelijk informeren en adviseren. Onze website, producten, adviezen en andere uitingen zijn dan ook met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen productgegevens, aanvullende adviezen en verdere informatie.

Coco Baby Care kan in geen enkel opzicht aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door onze klanten. Niet vanwege veranderingen die zich kunnen voordoen in de (product)kwaliteit, en/of de prijs van het product en dienstenaanbod dat Coco Baby Care aanbiedt.

Het correct opvolgen van onze adviezen en de aanschaf van onze producten en diensten, geschiedt dan ook altijd en volledig voor eigen rekening en risico van de klant. Wij raden aan om altijd goed te letten op de productetiketten, adviezen en gebruiksaanwijzing in de bijgeleverde folder bij uw bestelling.

 

Privacybeleid e-mailnieuwsbrieven

Persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die je achterlaat op onze website, zoals je naam, e-mailadres en aanvullende informatie worden opgeslagen in ons klantenbestand. Jouw gegevens worden geregistreerd om je gericht de laatste updates, informatie en aanbiedingen van Coco Baby Care toe te sturen, zodat je altijd up-to-date bent over onze ontwikkelingen. Enkel voor dit doeleinde zullen jouw gegevens gebruikt worden en zullen nooit (zonder jouw toestemming) met derden worden gedeeld. De verwerking van de gegevens is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Coco Baby Care draagt er uiterst zorg voor dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en blijven. 

Afmelden
Onder iedere nieuwsbrief e-mailing die je van ons ontvangt, vindt je de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief communicatie vanuit Coco Baby Care.

Payment Methods
bottom of page